Koupací jezírko nebo biobazén?

Koupací jezírko nebo biobazén?

Je pro vás vhodnější přírodní jezírko nebo biobazén? Vysvětlíme vám rozdíly.

Koupací jezírko nebo biobazén?


Koupací jezírko nebo biobazén?
Při biologickém čištění vody v koupacích jezírkách a biobazénech se využívají dva principy přírodního čištění pevninských vod. U stojatých vod (jezera, tůně) se voda čistí činností planktonu a sedimentací, což je princip využívaný u koupacích jezírek. U proudících vod (bystřiny, potoky, řeky) je to nárůstem biofilmů na povrchu substrátů protékaných vodou, což je princip využívaný u přírodních bazénů neboli biobazénů. Vzhledem k neslučitelnosti těchto technik Standardy jasně vymezují pojmy koupací jezírko a biobazén. Zároveň také popisují odlišnosti obou zařízení. Volba mezi koupacím jezírkem nebo biobazénem vytváří naprosto odlišné požadavky na uspořádání, úpravu vody a následnou údržbu těchto zařízení.   

Koupací jezírka a biobazény poskytují potěšení z koupání v čisté přírodní vodě
Trávení volného času v naší rychlé době je stále více spjato s touhou člověka po vlastní vodní ploše. Majitelé rodinných domů a zahrad mohou v současnosti zvolit vodní prvek blízký přírodě sloužící nejen ke koupání, ale poskytující také celoroční estetický zážitek. Takovou možnost skýtají koupací jezírka a biobazény, která jsou alternativou k bazénům s chemickou úpravou vody. Voda se v nich čistí biologickými procesy, které mohou být podpořeny technickými opatřeními. Biofiltrací se dosahuje měkké přirozené čisté vody nezatěžující kůži a neobtěžující žádným zápachem. Koupací jezírka imitují přírodní model stojaté vody s množstvím rostlin, princip biobazénů vychází z přírodního modelu proudící vody a rostliny zde hrají podřadnou roli.   

Pořídit si koupací jezírko nebo biobazén není rozhodně levná záležitost, proto je nutné toto rozhodnutí konzultovat s odborníky. Pomocí vhodně zvolených otázek zjistí, jaký jste koupací typ, kdo se bude v zařízení koupat, jaké máte prostorové možnosti, odkud je možné vzít vodu na naplnění jezírka či biobazénu. Je také nutné si uvědomit, že vodní plocha je součástí zahrady, navazuje na dům a její tvar a umístění by měl řešit společně s realizátorem zahradní architekt.
 
Koupací jezírka – charakteristika
Koupací jezírka jsou uměle založené nádrže se stojatou vodou bez přítoku napodobující přírodní model stojaté vody. Stavebně jsou rozdělená na koupací a regenerační (čistící) část. V regenerační části probíhá čištění vody pomocí planktonu a sedimentace, použití filtrační techniky čerpadel a filtru by tento princip čištění vody narušilo. V koupacím jezírku je podstatně více přírodních prvků, například regenerační část bohatě osázená vodními rostlinami, fytoplankton, zooplankton. Živiny se pravidelně (1x až 2x ročně) odebírají odsátím sedimentů. Ve vodě jezírka probíhá tzv. roční cyklus, to znamená, že v průběhu roku se průhlednost vodního sloupce může měnit. Například v jarním období a na podzim může mít voda mírný zákal. Z hlediska trofie se jedná o mezotrofní slabě úživnou vodu s celkovým obsahem fosforu Pcelk <35 µg/l.
Člověk, který se rozhodne pro koupací jezírko, musí být přípraven na bohatý život v jezírku i kolem něj. Fytoplankton, v koupacích jezírkách především jednobuněčné, koloniální a vláknité řasy, se v omezené míře vyskytuje v jezírku neustále. 

Koupací jezírka – princip čištění vody

Pro čistou vodu je důležitá rovnováha všech organismů čili vodních rostlin, mikroorganismů a planktonu. Plankton je společenstvo vodních organismů vznášejících se ve volné vodě. Jeho součást, zooplankton, je základem čisté vody, je to v podstatě nejúčinnější filtrační zařízení. Činností zooplanktonu se přefiltruje za 24 hodin celý objem vody v jezírku. Princip čištění vody v koupacím jezírku je velmi zjednodušeně následující: živiny ve vodě jsou spotřebovávány pro růst a množení fytoplanktonu (především jednobuněčných řas), jehož nadměrný výskyt může způsobit zakalení vody. Fytoplankton slouží jako potrava pro zooplankton, který živiny vázané v tělech jednobuněčných řas využije jako potravu, čímž se voda čistí. Při těchto procesech vzniká na dně jezírka sediment, kde jsou živiny nějakou dobu vázány, než dojde k jejich uvolnění – mineralizaci a návratu do vody ve formě využitelné pro fytoplankton. Právě odsátím sedimentu dříve, než zmineralizuje, odstraníme živiny z tohoto koloběhu. 
Přírodní koupací jezírka jsou rozdělena na užitkovou zónu určenou ke koupání a regenerační zónu, která slouží k úpravě vody. Podle poměru užitkové a regenerační zóny a míře využití techniky se koupací jezírka dále rozdělují na 3 typy. (TYP I, II, III)
 
Biobazény – charakteristika
Přírodní bazény (biobazény) jsou uměle založené nádrže s cirkulující vodou bez přítoku připomínající proudící vodu (potoky nebo říčky). Biobazén může mít podobu přírodního jezírka nebo naopak vypadat jako klasický bazén pravidelného tvaru. Základním principem čištění vody je odstraňování mikrobiálního biofilmu, který si lze představit jako kluzký povrch kamenů v tekoucí či stojaté vodě. V případě biobazénu narůstá biofilm především na biofilmovém filtru s velkým povrchem, který bývá zasypán vrstvami štěrku. Biobazény můžeme v přírodě přirovnat k proudící vodě. Na rozdíl od koupacích jezírek nemají regenerační část, kde by probíhala sedimentace a čištění pomocí zooplanktonu. Filtrace je založena na principu mechanického a biologického čištění vody. Voda je nasávána přes filtry a poté přiváděna zpět do bazénu například pomocí chrličů či jednoduchého přítokového otvoru v kameni. Biobazény vyžadují pravidelnou údržbu, která spočívá ve vysávání dna a čištění biofilmového filtru. 

Přírodní bazény – princip čištění vody
Čištění vody zajišťuje tzv. biofilmový filtr, který muže být umístěn i mimo viditelnou vodní plochu a neobejde se bez trvalého provozu čerpadla. Jejich voda bývá průzračně čistá. Kvůli nízkému obsahu živin v chudé oligotrofní vodě (Pcelk <10 µg/l) v nich může růst jen několik druhů rostlin. Živiny se odebírají odstraňováním biofilmů z povrchu substrátu biofilmového filtru. Činností mikroorganismů přichycených na povrchu substrátu v biofilmu se z protékající vody odebírají živiny tak, aby obsah fosforu byl do 0,010 mg/l. Biofilm postupně narůstá na povrchu biofiltru a musí být pravidelně odstraňován. Ve vodě se téměř nevyskytuje zooplankton. Biobazény vyžadují pravidelnou údržbu, která spočívá ve vysávání dna a čištění biofilmového filtru. Vzhledem k tomu, že jsou biobazény většinou vybudovány na menší ploše, není údržba časově příliš náročná a lze ji částečně automatizovat. (TYP IV, V)
 
Podrobnější rozdělení jezírek podle jednotlivých typů naleznete níže: 
•    Typ I. Přírodní koupací jezírko
•    Typ II. Koupací jezírko s odsáváním hladiny
•    Typ III. Koupací jezírko s pomalým mineralizačním
•    Typ IV. Biobazén s jednoduchým biofiltrem
•    Typ V. Biobazén a větším množstvím techniky

Fotogalerie

Typ V.

Typ V.

Typ V.  Biobazén s větším množstvím techniky


Biofiltr je většinou umístěný mimo vlastní biobazén. Substrát v bioflitru může svým složením doplňovat chybějící dusík. Součástí technologie je i sorbent fosforu. Péče je prakticky stejná jako u typu IV. Pro odstraňování sedimentu se doporučuje využít robotického vysavače.

Rostliny zde nejsou buď žádné, nebo často jen jako dekorace podporující architektonické řešení. Koupací zóna může být až 100% vodní plochy. Svým charakterem se mohou přírodní bazény (biobazény) podobat klasickým bazénům, ale poskytují zážitek z koupání v biologicky čištěné přírodní vodě.

Fotogalerie

Typ IV.

Typ IV.

Typ IV.  Biobazén s jednoduchým biofiltrem


Tento typ biobazénu svým charakterem připomíná neznečištěný nížinný tok. Pomocí čerpadel s 24 hodinovým provozem v něm voda permanentně cirkuluje a prochází přes biofiltr. Skimmerem protéká více než 100 % objemu vody v jezírku za den. Rostlinami je osázeno maximálně 30 % celkové plochy jezírka, někdy i méně. Vzhledem k tomu, že nárůstem biofilmu dochází ke zvýšené spotřebě dusíku je nutno jej do systému pravidelně doplňovat ve formě speciálních hnojiv.

Péče spočívá v odstraňování sedimentu, pravidelném odstraňování narostlého biofilmu a hnojení dusíkem. 

Fotogalerie

Typ III.

Typ III.

Typ III.  Koupací jezírko s pomalým mineralizačním filtrem


Poměr užitkové a regenerační zóny může být 60-40 %. V koupacím jezírku typu III. probíhají stejné procesy a principy jako u typu II. Navíc je zde vybudován mineralizační filtr – zařízení s minerální nebo umělou náplní s velkým aktivním povrchem, na kterém dochází k zachycení organických substancí a živin. Ty se za podmínek nízkého obsahu kyslíku sbírají a mineralizují. Významnou funkcí mineralizačního filtru je sorpce bakterií na jemných částicích filtru. Voda vystupující z mineralizačního filtru obsahuje ve zvýšené míře minerální (rozpuštěné) ortofosforečnany, a proto je mineralizační filtr kombinován se zařízením, které váže fosfor. Toto řešení je vhodné v situaci, kde se občas nárazově zvýší počet koupajících se osob.

Péče je obdobná jako u typu II. Po delší odstávce (např. po zimním období) je nutné mineralizační filtr řádně propláchnout.

Fotogalerie

TYP II.

TYP II.

Typ II.  Koupací jezírko s odsáváním hladiny


Principy a procesy odebírání živin jsou stejné jako u typu I. Kromě toho jsou z hladiny odebírány nečistoty a utopený hmyz prostřednictvím cirkulace vody přes skimmer či skimmerové jezírko. Polovina celkové plochy jezírka je určena pro užitkovou a polovina pro regenerační zónu.

Péče o jezírko je podobná jako u typu I. Ponořené rostliny je potřeba v srpnu posekat a odstranit, čímž zároveň dojde i k odstranění přebytečných živin v jezírku. Pobřežní rostliny se stříhají na podzim a (nebo) na jaře. Dvakrát ročně je potřeba odsát ze dna jezírka sediment. Navíc je potřeba udržovat čerpadlo a pravidelně vyprazdňovat skimmer.

Fotogalerie

TYP I.

TYP I.

Typ I.  Přírodní koupací jezírko


Přírodní koupací jezírko (Typ I) imituje stojatou vodu v tůni nebo rybníce. Jezírko není vybaveno žádným technickým zařízením. Úprava vody probíhá prostřednictvím zooplanktonu a sedimentací ve všech zónách. Voda může mít přirozený zákal.

Užitková zóna by měla mít hloubku 2 – 2,5 m a je výrazně oddělena od regenerační zóny, která tvoří ½ - 2/3 celkové plochy jezírka a je osázena rostlinami. Rozdílná hloubka vody a vyšší obsah fosforu v jezírku umožňuje využít širokou škálu rostlin ponořených, plovoucích i pobřežních. Rostliny odčerpávají z vodního prostředí živiny a zvětšují povrch vodního díla, čímž nabízejí větší plochy pro bakterie, řasy a živé organismy. Fotosyntéza rostlin dodává vodě kyslík.

Péče o jezírko není příliš náročná. Ponořené rostliny je potřeba v srpnu posekat a odstranit, čímž zároveň dojde i k odstranění přebytečných živin v jezírku. Pobřežní rostliny se stříhají na podzim a (nebo) na jaře. Dvakrát ročně je potřeba odsát ze dna jezírka sediment.   

Více informací o tomto typu koupacího jezírka se můžete dočíst v článku od Michala Vránka Koupací jezírka bez techniky aneb nebojte se jedniček.

Fotogalerie