Biobazén v krajině u hřebínkového splávku

Biobazén v krajině u hřebínkového splávku

2.    místo 
a  Zvláštní ocenění za výzkum, inovátorství a vývoj technologie pro přírodní bazény

Zhotovitel: Atelier A57 s.r.o.
Autor projektu: Ing. Jana a Václav Mudrovi
Místo: Myslov
 

Umístění biobazénu je vcelku netypické. Vodní plocha není navázána na dům, ale naopak je respektováno, že se jedná o krajinnou zahradu a při umisťování biobazénu se zohledňovaly výhledy a návaznost na okolí tak, aby pohledy z různých částí biobazénu skýtaly vždy něco nového, zajímavého a také proměnlivého. Nestavíme biobazén jako samostatnou stavbu, ale vždy musí logicky komunikovat a navazovat na okolí. Mírně svažitý terén předurčil dílo k vytvoření dvou etáží. Hlavní prostor je přírodní bazén, na něj navazující terasa, trvalkové výsadby a sauna s terasou. Druhá etáž je prostor kolem ohniště, které je propojeno s biobazénem schody. Tento biobazén je součástí celého relaxačního komplexu, který tvoří nejen okolní výsada, ale také pobytová terasa, sauna s terasou na lehátka či cvičení, ohniště a také schody k ohništi, které jsou vhodné i k posezení. 

POUŽITÉ MATERIÁLY A KONSTRUKCE
Převažujícím materiálem je dřevo ve formě trámů, konstrukčních hranolů a terasových prken. Jelikož se jedná mimo jiné o ukázkový biobazén, najdeme zde jedlové dřevo na konstrukci biobazénu, modřín na terasách, dubové řezivo pro terasy a levitující nášlapy ve vodě a na schodnice v bazénu a poslední dřevinou je borovice na terase u sauny. Dalším materiálem je kámen, získaný z demoličních prací budov na pozemku, využitý na nášlapy a komunikace kolem biobazénu. Hydroizolace je zajištěna EPDM folií o tl. 1 mm ze syntetického kaučuku, která se vyznačuje průtažností až 300 % a vysokou odolností proti UV záření, při čemž deklarovaná životnost je až šedesát let. Pod hydroizolací je rozložena geotextilie 2 x 500 g/m2. Biobazén je tvořen z jedlového dřeva lokálního původu. Kvalita dřeva je kontrolována již na pile, požadované řezivo je dovezeno do dílny A57, kde jsou výsledné díly sestaveny. Samotnou konstrukci tvoří hranoly spojené pery na rybinový spoj a svázány vaznými trámy ve dvou řadách. Zásyp konstrukce je tvořen štěrkem o fr. 0/4. Je důležité dokonalý obsyp tak, aby nevznikaly kapsy a nedocházelo k úniku vody. Na této realizaci byl vytvořen atypický výtokový prvek ze dřeva a odizolován EPDM fólií. Přes vodní prvek je vytvořen přechod a mělká část, která slouží jako pítko pro včely a ptáky.
 
VODA 
Nejzásadnější elementem pro kvalitu a čistotu biobazénu je vstupní voda. Zde byl proveden rozbor vody a kvalitou vyhovovala voda z řadu. Voda ze studně nevyhovovala kvůli obsahu bakterie Escherichia coli a obsahu fosforu, který šestinásobně překračoval doporučenou maximální hodnotu ze „Standardů“. Voda se dopouští vždy, když je větší odpar, který se pohybuje v rozmezí 0,5-1,5 cm za den. Vstupní voda byla napuštěna přes bioaktivní filtr, který je schopen poutat rezidua léku, pesticidů, chlor a jeho sloučeniny, většinu látek organického původu, těžké kovy, trihalometany … Bioaktivní litr se musí měnit každých šest měsíců. Odpadní voda vzniklá při čištění biobazénu je odváděna do jímky a následně využívána pro zálivku v zahradě. Přeliv přebytečné vody je řešen odvodem potrubím do retenční nádrže na dešťovou vodu. V biobazénu je používána filtrace Natural Based Aqua Filtration - mechanický a biofilmový filtr. Vstupní skimmerová část je tvořena mechanicko-biologickým předfiltrem, kde dochází k vyčištění vody od hrubých až po jemné částice. Přetokem voda putuje do mineralizačního filtru, který upravuje pH vody. Na všech částech filtru se vyskytuje biofilm. Celá filtrace je obohacen o vzduchování. Pro oběh vody je použito oběhové čerpadlo Oase Aquamax Eco Premium 12000 12 V. 

MĚŘENÍ
Velmi důležitou součástí je měření hodnot v biobazénu, které pomáhají realizátorům pochopit procesy, které se v biobazénu dějí a odstranit možné problémy s kvalitou vody. Měření probíhá každou vteřinu a celé měření je 1*za 15 minut odesláno na cloud. Z měření jsou sestavovány grafy hodnot, které možné denně či zpětně kontrolovat. Měření obsahuje měření teplot, vodivost, průtok a dobu, kdy je systém zapnut a vypnut.

ÚDRŽBA
Biobazén funguje jako soustava dvou částí. Užitková – zóna na koupání a regenerační část. Cirkulace vody je umělá – čerpadlem umístěným ve skimmerovém jezírku. Cirkulace zajišťuje čištění vodní hladiny přes sběrač hladiny – skimmerovou klapku a rovněž dostatečný styk biodegradačních bakterií na povrchu štěrků s protékající vodou v systému. Cirkulaci vody zajišťuje úsporné čerpadlo, pomocí kterého vytéká cirkulovaná voda přes chrlič. K zajištění kvalitní a čisté vody v biobazénech je nezbytná pravidelná údržba. Ta se skládá z jednorázových zásahů a z činností periodicky se opakujících. Biobazén může mít celoroční provoz, pokud je ale na zimu vypnutý systém filtrace, je nutné jeho zprovoznění při teplotě vody 12 stupňů. Po šesti týdnech od spuštění systému je nutné udělat odstávku filtrace na dobu 72 hodin. V systému měření je zaznamenána odstávka - datum a délka. Následně dojde k vyčištění mechanicko-biologického filtru, pročistí se předfiltr, vysají se hrubé nečistoty a sedimenty. K potrubí, které slouží k tlakovému vzduchovému proplachu, se připojí kompresor a vysavač a dojde tak k pročištění mineralizačního filtru. Tento proplach se dělá pouze 2 x ročně, na začátku a na konci sezony. Mezi čištěním, zhruba 1 x týdně, je vhodné zkontrolovat a vyčistit předfiltr hrubých nečistot a použít robota, který sbírá nečistoty na dně koupací části, doporučujeme jej používat v kombinaci s vysavačem. Po čištění je nutno doplnit vodu, která byla během údržby vypuštěna. Při větším množství nečistot, např. na jaře, kdy je vyšší výskyt pylu, je možné interval čistění snížit na 4 týdny. Pokud dojde k výpadku elektřiny, systém to dokáže zaznamenat a upozornit provozovatele na nutnost proplachu filtrace.

FOTOGALERIE

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie